Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rowerowy Lidzbark

Statut zmieniony na Walnym Zebraniu Członków dnia 13 czerwca 2017 r.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, oraz postanowień niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie może posiadać odznakę, proporczyk oraz emblemat.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark Warmiński.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem zasad tamtejszego prawa.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników, oraz powoływać biura.

Rozdział II – Cele działania

§ 9

  1. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

a) stworzenie własnej drużyny kolarskiej, biorącej udział w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i turystycznych,

b) popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji, promowanie turystyki rowerowej, oraz działania na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej,

c) współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,

d) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego,

e) organizowanie i przeprowadzanie imprez o charakterze turystycznym oraz sportowym,

f) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych, z promowaniem i organizacją kolarstwa,

g) organizowanie zebrań, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.,

h) działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,

i) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

j) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, oraz promocji zdrowego trybu życia,

k) publikowanie na własnej stronie internetowej aktualnych informacji na temat ww. zadań,

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto spełnia warunki określone w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

§ 11

  1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
3) honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie
  od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później,
  niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, w której określa się rodzaj i sposób świadczonej pomocy, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później
  niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
  na wniosek Zarządu, albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajny mają prawo:
  a) bierne i czynne prawo do udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  c) uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia,
  d) członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ,oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,
  c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna,
  która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
  2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia, oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ale może dysponować głosem doradczym.
  5.Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
  na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ale może dysponować głosem doradczym.
  2. Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony
  jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd, które następuje w skutek:

  • nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu,
  • z powodu naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można jednorazowo powołać
  nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 21

 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej połowa członków uprawnionych
  do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością połowy głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a)    z własnej inicjatywy,
  b)    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  7.    Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  b) podejmowanie uchwał o absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  e) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego,
  f) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
  g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów, głos prezesa jest rozstrzygający.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności,
  c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  e) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  f) zwoływanie Walnych Zebrań,
  g) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
  h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
  i) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
 7. Do kompetencji Sekretarza należy wspomaganie Prezesa i Członków Zarządu w realizowaniu działań statutowych Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji Skarbnika należy:a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,
  b) pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
  c) składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia,
  d) przyjmowanie składek członkowskich.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być spokrewnieni, ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszeni
 4. Wyboru przewodniczącego dokonuje Komisja na pierwszym posiedzeniu, przy czym w trakcie trwania kadencji członków Komisji może nastąpić zmiana przewodniczącego Komisji.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania,
  d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V – Sposób reprezentacji

§ 26

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo każdy Członek Zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Skarbnik.

Rozdział VI – Majątek i Gospodarka finansowa

§ 27

 1. W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a)    składki członkowskie,
  b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego
  e)    wpływy z działalności gospodarczej
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.
 7. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a pozyskane środki służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Dochód z działalności pożytku publicznego nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
 8. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest organizacja imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

§ 29

 1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Komunikacja elektroniczna

§ 30

  1. W Stowarzyszeniu dopuszcza się korzystanie z elektronicznych środków komunikacji,
   w tym zwłaszcza Internetu, w szczególności w zakresie:
   a)    prowadzenia strony internetowej Stowarzyszenia oraz świadczenia za jej udziałem nieodpłatnych usług elektronicznych,
   b)    konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia,
   c)    przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,

d)    pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
f)    podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni.

Rozdział VIII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła większością bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

  Rozdział IX – Działalność gospodarcza

  §32

  1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
   w rozmiarach służących wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
  2. Dochód z działalności gospodarczej nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  4. a) reklama – 73.1
   b) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
   c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3
   d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
   e) sprzedaż detaliczna odzieży, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, artykułów toaletowych, kwiatów, roślin, zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych–47.00.7
   f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, lub Internet – 47.91.Z